Porady prawne - adwokat-wroclaw.eu | adwokat-wroclaw.eu
Kancelaria adwokacka we Wrocławiu


Jak odzyskać dziecko ?

W obecnych czasach wiele małżeństw kończy się rozwodem. W dużej mierze najbardziej na całej sytuacji tracą dzieci byłych małżonków. Rodzice nie potrafiący dojść do porozumienia często „wyrywają” sobie nawzajem dziecko. Powstaje kwestia opieki i to któremu z rodziców Sąd ją przyzna. Pomimo prawnie uregulowanej sytuacji dziecka w kwestii władzy rodzicielskiej, zdarzają się sytuacje kiedy rodzic niezadowolony z postanowień Sądu, na własną odpowiedzialność, bezprawnie odbiera dziecko od jego opiekuna prawnego. W znacznej ilości przypadków dziecko zostaje bezprawnie odebrane lub porwane od rodzica- opiekuna i wywiezione za granicę. Osoba, której uprowadzono dziecko za granicę może prawnie domagać się jego powrotu. I tu z pomocą pokrzywdzonemu rodzicowi oraz dziecku wychodzi naprzeciw Konwencja Haska z 1980 roku. Przepisy tej konwencji pozwalają na bezpieczny powrót dziecka do domu. Do głównych zadań konwencji należy zapobieganie negatywnym następstwom międzynarodowego zatrzymania lub uprowa
Czytaj więcej >

5 najdziwniejszych przyczyn rozwodów

Rozwód w dzisiejszych czasach jest sprawą bardzo powszechną. Przyczyny rozwodów są bardzo różnorodne, większość z nich ma wpływ na nasze życie codzienne, zdrowie czy kondycję psychiczną. W Polsce z roku na rok odnotowuje się coraz więcej spraw rozwodowych(a co za tym idzie przyczyn rozwodów), co może świadczyć niestety o coraz mniejszej roli rodziny w dzisiejszym świecie. Na co dzień spotykam się z wieloma przyczynami rozwodów, większość z nich jest bardzo poważnych, jednakże zdarzają się również sprawy spowodowane rzeczami na które większość z nas nie zwróciłaby nawet uwagi, a co dopiero myśleć o sprawie rozwodowej. Czy wiedzą Państwo jak wielką rolę odgrywają media społecznościowe w sprawach rozwodowych? Czy zdają sobie Państwo sprawę gdzie rozwody w ogóle nie są legalne? Poniżej przedstawiamy przygotowaną przez nas infografikę prezentującą 5 zaskakujących faktów rozwodowych. Udostępnij tą infografikę na swojej stronie <p><strong>Infografika pochodzi ze strony http://loca
Czytaj więcej >

Pozew o rozwód oraz ile kosztuje rozwód ?

Q&A – 25 najważniejszych pytań o rozwód [toggle title=”1. Czym różni się separacja od rozwodu?” state=”opened”] Podstawowa różnica pomiędzy separacją a rozwodem polega na tym, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. Skutkiem orzeczenia separacji nie jest rozwiązanie małżeństwa. Ma to miejsce w przypadku rozwodu. Formalnie na skutek orzeczenia separacji, małżeństwo nadal istnieje, co wyłącza także możliwość zmiany nazwiska, którego nie stosuje się w związku z orzeczeniem separacji. Separacja to zupełny rozkład pożycia obojga małżonków. W przypadku rozwodu rozkład pożycia musi być trwały i zupełny. [/toggle]
Czytaj więcej >

Czy rozwieść się z orzeczeniem winy, czy za porozumiem stron (bez orzekania o winie) i czy przysługują mi alimenty po rozwodzie ?

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o winie jednego bądź obojga małżonków, jednakże może tego zaniechać na zgodny wniosek stron. W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka, drugi małżonek może żądać od niego alimentów, w sytuacji, gdy po rozwodzie pogorszy się jego sytuacja życiowa. Kiedy nastąpi orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z winy obu stron- alimentów na żon lub męża można dochodzić tylko w razie udowodnienia niedostatku. Orzeczenie o winie bądź jej braku ma znaczenie zatem przy ustalaniu ewentualnych alimentów na rzecz współmałżonka (czy alimenty bądź orzeczone w razie pogorszenia się sytuacji życiowej czy tylko w razie niedostatku oraz jaki będzie okres ich trwania – bezterminowy, czy przez okres 5 lat po uprawomocnieniu się rozwodu). Wina w rozwodzie nie ma bezpośredniego związku z podziałem majątku, choć w niektórych przypadkach, może pewien związek posiadać (np. gdy wina polega na trwonieniu majątku).   W wyroku rozwodowym sąd orzeka z
Czytaj więcej >

Jak się rozwieść mieszkając za granicą oraz co zrobić gdy nie zna się miejsca pobytu małżonka ?

Kancelaria prowadzi sprawy klienów mieszkających obecnie za granicą. W większości przypadków udaje się przeprowadzić rozwód bez obecności małżonka. Odpowiednie dokumenty, konieczne do przeprowadzenia sprawy rozwodowej, przesyłamy mailowo i tą drogą kontaktujemy się z Klientem. Przeprowadzamy również rozwody polskich obywateli, nie mieszkających nigdy wspólnie w Polsce, a także tych, którzy zawarli małżeństwo za granicą. Pomagamy również rozwiązać małżeństwa Polaków z obcokrajowcami. Ponieważ tematyka jest uzależniona od wielu okoliczności, konieczne jest indywidualne przedstawienie sprawy, co możliwe jest również drogą mailową.   Jeżeli znane jest miejsce pobytu małżonka pozwanego, sąd zobowiązany jest mu przesłać odpis pozwu o rozwód. Po otrzymaniu odpisu pozwu małżonek może wnieść odpowiedź na pozew. W odpowiedz tej należy ustosunkować się do twierdzeń małżonka zawartych w pozwie. Odpowiedż na pozew można wnieść aż do rozpoczęcia pierwszej rozprawy rozwodowej, chyba że sąd posta
Czytaj więcej >

Czy dostanę rozwód ?

Orzeczenie przez sąd rozwodu jest możliwe, gdy nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (zerwanie więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych). Pozew o rozwód składa się do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkiwania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich stale jeszcze tam przybywa. W przeciwnym wypadku sądem właściwym do złożenia pozwu rozwodowego jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania pozwanego, a w braku i takiej podstawy sąd miejsca zamieszkania powoda. Sąd nie może orzec rozwodu, jeżeli małżonek składający pozew rozwodowy jest wyłącznie winny rozkładu pożycia. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki, a mianowicie sąd orzeknie o rozwodzie, gdy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, bądź teź w sytuacji, gdy odmowa małżonka na udzielenie zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie może orzec rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małloletnich dzieci, jak te
Czytaj więcej >

Rozwód

Rozwód to ważne wydarzenie w życiu człowieka. Osobie noszącej się z zamiarem rozwiązania małżeństwa przez rozwód, przychodzi zmierzyć się ze skomplikowanymi przepisami prawnymi, dotyczącymi procedury sądowej związanej z rozwiązaniem małżeństwa. Osoby zgłaszające się do naszej kancelarii najczęściej pytają o dane kwestie: Czy dostanę rozwód? (czytaj dalej…) Czym różni się rozwód od separacji? Czy rozwieść się z orzeczeniem winy, czy za porozumiem stron (bez orzekania o winie)? (czytaj dalej…) Czy wina w rozwodzie będzie miała wpływ na późniejszy podział majątku dorobkowego (małżeńskiego)? (czytaj dalej…) Co robić w sytuacji, kiedy nie chcemy zgodzić się na rozwód? Z czym wiąże się orzeczenie o winie w rozwodzie? (czytaj dalej…) Jak powinien wyglądać pozew o rozwód? (czytaj dalej…) Jak się rozwieść mieszkając za granicą? (czytaj dalej…) Co zrobić gdy nie zna się miejsca pobytu małżonka? (czytaj dalej…) Czy przysługują mi alimenty po rozwodzie? (c
Czytaj więcej >

Rozwiązanie umowy o pracę

Zgodnie z treścią art. 30 k.p. umowa o pracę rozwiązuje się: 1. na podstawie porozumienia stron Jest to sposób najbardziej korzystny sposób rozwiązania umowy o pracę, ponieważ strony mogą w sposób dowolny określić czas trwania umowy o pracę i inne okoliczności związane z ustaniem stosunku pracy. Jest to dwustronny sposób rozwiązania umowy o pracę, co oznacza, że musi być zaakceptowany przez obie strony stosunku pracy. Zgodnie z szeroko przyjętych orzecznictwem nie można przyjść, iż pracownik, który złożył na piśmie wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron i nie uzyskał akceptacji pracodawcy, złożył tym samym jednostronne wypowiedzenie od umowy o pracę. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia można rozwiązać umowę za porozumieniem stron. 2. przez wypowiedzenie umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę w taki sposób jest możliwy zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę, zgodnie z treścią art. 61 k.c., jest złożone z chwi
Czytaj więcej >

Orzeczenie o winie w rozwodzie a choroba psychiczna małżonka

Kiedy mówimy o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego mamy na myśli takie zachowanie małżonków, które narusza obowiązki wynikające z zawarcia małżeństwa, a więc zachowanie leżące zarówno w sferze prawnej jak i w sferze zasad współżycia społecznego. Przede wszystkim mamy sił więc w tym przypadku na uwadze naruszenie obowiązków wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalnośći, wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny. W orzecznictwie wyraża się pogląd, że nawet choroba psychiczna małżonka nie może wykluczać przypisania mu winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Przede wszystkim bierze się w tym wypadku pod uwagę rodzaj choroby psychicznej. Część z chorób psychicznych ma bowiem charakter cykliczny, a w czasie remisji chory ma świadomość swojej choroby i swojego stanu. W przypadku wiąc ustalenia przez Sąd, że choroba psychiczna ma charakter przewlekły, trwający latami, a w tym okresach występowały remisje choroby, może uznać, że choroba stanowi zawinioną przyczynę rozkładu pożycia.
Czytaj więcej >

Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

Rozstrzygając o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym, sąd rozwodowy może wydać rozstrzygnięcie, korzystając z szeregu możliwości. Pozostawienie władzy rodzicielskiej obydwojgu małżonkom – Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rozwiedzionym małżonkom. Nie jest to wiec reguła, a rozstrzygnięcie wynikające z dojścia sądu do przekonania, że istnieją realne szanse współdziałania rodziców dla dobra dziecka. Aby mogło zapaść takie orzeczenie konieczne jest wystąpienie trzech przesłanek – istnienie zgodnego wniosku obydwojga rodziców w tym zakresie, przedstawienie sądowi porozumienia w zakresie współdziałania wychowawczego (plan wychowawczy), oraz uznanie przez sąd, że obydwoje rodzice działają w interesie dziecka i zgodnie z jego dobrem. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego, do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka – Jest to najczęstsze rozstrzygnięcie w sprawach
Czytaj więcej >

Kancelaria Adwokcka Magdalena Kramkowska-Rysiewicz

Tadeusza Kościuszki 7/5 Wrocław,
Phone: 71 343 07 95