Jak odzyskać dziecko ? - adwokat-wroclaw.eu | adwokat-wroclaw.eu
Kancelaria adwokacka we Wrocławiu


Jak odzyskać dziecko ?

W obecnych czasach wiele małżeństw kończy się rozwodem. W dużej mierze najbardziej na całej sytuacji tracą dzieci byłych małżonków. Rodzice nie potrafiący dojść do porozumienia często „wyrywają” sobie nawzajem dziecko. Powstaje kwestia opieki i to któremu z rodziców Sąd ją przyzna. Pomimo prawnie uregulowanej sytuacji dziecka w kwestii władzy rodzicielskiej, zdarzają się sytuacje kiedy rodzic niezadowolony z postanowień Sądu, na własną odpowiedzialność, bezprawnie odbiera dziecko od jego opiekuna prawnego. W znacznej ilości przypadków dziecko zostaje bezprawnie odebrane lub porwane od rodzica- opiekuna i wywiezione za granicę. Osoba, której uprowadzono dziecko za granicę może prawnie domagać się jego powrotu. I tu z pomocą pokrzywdzonemu rodzicowi oraz dziecku wychodzi naprzeciw Konwencja Haska z 1980 roku. Przepisy tej konwencji pozwalają na bezpieczny powrót dziecka do domu.

Do głównych zadań konwencji należy zapobieganie negatywnym następstwom międzynarodowego zatrzymania lub uprowadzenia dziecka. Postępowanie wszczęte w oparciu o przepisy konwencji ma za zadanie przywrócić stan pierwotny, zarówno prawny i faktyczny, jaki istniał przed bezprawnym odebraniem.
Porwanie dziecka w oparciu o przepisy opisywanej konwencji ma miejsce w sytuacji kiedy, naruszone zostało prawo do opieki przyznane przez ustawodawcę w kraju, w którym dziecko miało miejsce stałego zamieszkania na chwilę przed porwaniem, jeżeli w momencie porwania prawo takie było skutecznie wykonywane.
Osoba, której zależy na odzyskaniu dziecka, może domagać się jego powrotu jeżeli spełnione będą następujące przesłanki:

  • porwane dziecko nie ma jeszcze ukończonych 16 lat,
  • zostało bezprawnie zatrzymane lub uprowadzone, z jednego państwa, które jest stroną konwencji do innego państwa, które również uznaje konwencję, krótko mówiąc w przypadku konwencji haskiej wymagana jest zasada wzajemności.

Wniosek o powrót dziecka rozpoznają właściwe organy sądowe lub administracyjne w kraju, do którego porwano dziecko. Wniosek taki musi być sporządzony w oparciu o przepisy konwencji i jest w zasadzie wolny od kosztów postępowania sądowego. Sporządza się go według określonego wzoru. Niezbędne jest, aby dołączyć wszystkie wymagane dokumenty wraz z pełnomocnictwem dla organu centralnego państwa wezwanego. Ważnym elementem jest podpis wniosku oraz pełnomocnictwa przez rodzica- wnioskodawcę. Całość dokumentacji wraz z wnioskiem należy przetłumaczyć na język urzędowy kraju, w którym przebywa dziecko- koszty te obciążają wnioskodawcę.

Niektóre państwa finansują także koszty reprezentowania wnioskodawcy przez miejscowego adwokata lub prawnika. W pozostałych krajach pomoc ta przyznawana jest osobom, które wykażą, że nie są w stanie ponieść niezbędnych kosztów postępowania oraz kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika.

Głównym zadaniem konwencji jak już wspomniałam wcześniej jest przed wszystkim powrót dziecka do domu w kraju jego stałego pobytu. Ważne jest, aby wniosek o zwrot uprowadzonego dziecka wpłynął do organu zarządzającego powrót przed upływem roku od zatrzymania czy uprowadzenia dziecka. Oddanie dziecka powinno nastąpić nawet po upływie roku, chyba że dziecko w tym czasie zaaklimatyzowało się w nowym miejscu. Kolejnym celem omawianej konwencji jest prawo do odwiedzin osoby, której dziecko zostało odebrane, a także ułatwienie przez uprawnione organy możliwości wszczęcia postępowania sądowego, którego celem będzie uzyskanie zgody na powrót dziecka.

[fb_button]

Kancelaria Adwokcka Magdalena Kramkowska-Rysiewicz

Tadeusza Kościuszki 7/5 Wrocław,
Phone: 71 343 07 95