Informacja o cookies - adwokat-wroclaw.eu | adwokat-wroclaw.eu
Kancelaria adwokacka we Wrocławiu


Informacja o cookies

 

 1. Serwis nie zbiera w spos?b automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowi? dane informatyczne, w szczeg?lno?ci pliki tekstowe, kt?re przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z kt?rej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu adwokat-wroclaw.eu?z siedzib? pod adresem Tadeusza Ko?ciuszki 7/5, 50-037 Wroc?aw.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
  • dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg?lno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, kt?re pomagaj? zrozumie?, w jaki spos?b U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
 1. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plik?w cookies: ?sesyjne? ?(session cookies) oraz ?sta?e? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? s? plikami tymczasowymi, kt?re przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). ?Sta?e? pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plik?w cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plik?w cookies:
  • ?niezb?dne? pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • c?wydajno?ciowe? pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • ?funkcjonalne? pliki cookies, umo?liwiaj?ce ?zapami?tanie? wybranych przez U?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z kt?rego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
  • ?reklamowe? pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie U?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plik?w cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plik?w cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeg?lno?ci w taki spos?b, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plik?w cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczeg??owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plik?w cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plik?w cookies mog? wp?yn?? na niekt?re funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? r?wnie? przez wsp??pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawc?w oraz partner?w.
 4. Wi?cej informacji na temat plik?w cookies dost?pnych jest w sekcji ?Pomoc? w menu przegl?darki internetowej.

Kancelaria Adwokcka Magdalena Kramkowska-Rysiewicz

Tadeusza Kościuszki 7/5 Wrocław,
Phone: 71 343 07 95