Porady prawne Archives - Strona 3 z 3 - adwokat-wroclaw.eu
Kancelaria adwokacka we Wrocławiu


Alimenty na rzecz rozwiedzionych małżonków

W sprawie o rozwód jedno z małżonków może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka. Podstawę prawną zasadzenia alimentów stanowi art. 60 krio. Jest to przepis, który normuje przesłanki dochodzenia alimentów pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami. Z przepisu tego wynika, że z chwilą prawomocnego orzeczenia rozwodu wygasa obowiązek alimentacyjny względem małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Obowiązek alimentacyjny istnieje natomiast pomiędzy małżonkami, jeśli orzeczono, że żadne z nich nie ponosi winy, orzeczono rozwód bez orzekania o winie lub orzeczono rozwód z winy obu stron postępowania. Jeżeli rozwód orzeczono z winy jednego z małżonków – alimenty przysługiwać będą tylko małżonkowi, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W przypadku orzeczenia, że żadne z małżonków nie ponosi winy, orzeczono rozwód bez orzekania o winie oraz orzeczono rozwód z winy obu stron postępowania, powstaje tzw. zwykły obowiąze
Czytaj więcej >

Nabycie spadku

Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku, zamiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Zgodnie z treścią przepisu art. 1025 k.c. osoba, która ma interes prawny może złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, (a jeśli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego cześć), wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Obecnie istnieje również możliwość uzyskania tzw. poświadczenia dziedziczenia w kancelariach notarialnych. Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem l
Czytaj więcej >

Władza rodzicielska

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego, dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Przyczynami ustania władzy rodzicielskiej mogą być: śmierć rodzica, utrata przez rodzica pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, uchylenie prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo itp. Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obydwojgu rodzicom. Tylko w sytuacji, kiedy ojcostwo zostanie ustalone w wyroku sądowym, kwestia przyznania władzy rodzicielskiej ojcu, pozostawiona zostaje do oceny Sądu. Władza rodzicielska powinna być wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i w jego interesie. W przypadku, kiedy obydwoje rodzice mają władzę rodzicielską, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W przypadku, kiedy rodzice nie potrafią się porozumieć w kwestii istotnych spraw dziecka, o sprawach tych rozstrzyga sąd opiekuńczy. Wnioskodawcą jest wtedy jedno z rodziców, zaś uczestnikiem postępowa
Czytaj więcej >

Sprawa o alimenty

Przez obowiązek alimentacyjny należy rozumieć świadczenie pieniężne lub niepieniężne obciążające krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Alimenty mogą być ustalone w drodze umowy lub na drodze sądowej, w drodze ugody lub wyroku. (więcej…)
Czytaj więcej >

Zachowek

Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się suma pieniężna zwana zachowkiem. Wysokość zachowku określana jest w zależności od wartości spadku. Należy przy tym określić czystą wartość spadku, tzn. obliczyć wartość aktywów spadkowych i odjąć od nich długi. Przy obliczaniu wartości zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, mimo, iż stanowią one długi spadkowe. (więcej…)
Czytaj więcej >

Sprawa o rozwód

Orzeczenie przez sąd rozwodu jest możliwe, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (zerwanie więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych). Pozew o rozwód składa się do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostanie wspólne miejsce zamieszkiwania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich stale tam jeszcze przybywa. W przeciwnym wypadku sądem właściwym do złożenia pozwu rozwodowego jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania pozwanego, a w braku i takiej podstawy sąd miejsca zamieszkania powoda. (więcej…)
Czytaj więcej >

Kancelaria Adwokcka Magdalena Kramkowska-Rysiewicz

Tadeusza Kościuszki 7/5 Wrocław,
Phone: 71 343 07 95