Porady prawne Archives - Strona 2 z 3 - adwokat-wroclaw.eu
Kancelaria adwokacka we Wrocławiu


Rozwód

Rozwód to ważne wydarzenie w życiu człowieka. Osobie noszącej się z zamiarem rozwiązania małżeństwa przez rozwód, przychodzi zmierzyć się ze skomplikowanymi przepisami prawnymi, dotyczącymi procedury sądowej związanej z rozwiązaniem małżeństwa. Osoby zgłaszające się do naszej kancelarii najczęściej pytają o dane kwestie: Czy dostanę rozwód? (czytaj dalej…) Czym różni się rozwód od separacji? Czy rozwieść się z orzeczeniem winy, czy za porozumiem stron (bez orzekania o winie)? (czytaj dalej…) Czy wina w rozwodzie będzie miała wpływ na późniejszy podział majątku dorobkowego (małżeńskiego)? (czytaj dalej…) Co robić w sytuacji, kiedy nie chcemy zgodzić się na rozwód? Z czym wiąże się orzeczenie o winie w rozwodzie? (czytaj dalej…) Jak powinien wyglądać pozew o rozwód? (czytaj dalej…) Jak się rozwieść mieszkając za granicą? (czytaj dalej…) Co zrobić gdy nie zna się miejsca pobytu małżonka? (czytaj dalej…) Czy przysługują mi alimenty po rozwodzie? (c
Czytaj więcej >

Rozwiązanie umowy o pracę

Zgodnie z treścią art. 30 k.p. umowa o pracę rozwiązuje się: 1. na podstawie porozumienia stron Jest to sposób najbardziej korzystny sposób rozwiązania umowy o pracę, ponieważ strony mogą w sposób dowolny określić czas trwania umowy o pracę i inne okoliczności związane z ustaniem stosunku pracy. Jest to dwustronny sposób rozwiązania umowy o pracę, co oznacza, że musi być zaakceptowany przez obie strony stosunku pracy. Zgodnie z szeroko przyjętych orzecznictwem nie można przyjść, iż pracownik, który złożył na piśmie wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron i nie uzyskał akceptacji pracodawcy, złożył tym samym jednostronne wypowiedzenie od umowy o pracę. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia można rozwiązać umowę za porozumieniem stron. 2. przez wypowiedzenie umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę w taki sposób jest możliwy zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę, zgodnie z treścią art. 61 k.c., jest złożone z chwi
Czytaj więcej >

Orzeczenie o winie w rozwodzie a choroba psychiczna małżonka

Kiedy mówimy o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego mamy na myśli takie zachowanie małżonków, które narusza obowiązki wynikające z zawarcia małżeństwa, a więc zachowanie leżące zarówno w sferze prawnej jak i w sferze zasad współżycia społecznego. Przede wszystkim mamy sił więc w tym przypadku na uwadze naruszenie obowiązków wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalnośći, wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny. W orzecznictwie wyraża się pogląd, że nawet choroba psychiczna małżonka nie może wykluczać przypisania mu winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Przede wszystkim bierze się w tym wypadku pod uwagę rodzaj choroby psychicznej. Część z chorób psychicznych ma bowiem charakter cykliczny, a w czasie remisji chory ma świadomość swojej choroby i swojego stanu. W przypadku wiąc ustalenia przez Sąd, że choroba psychiczna ma charakter przewlekły, trwający latami, a w tym okresach występowały remisje choroby, może uznać, że choroba stanowi zawinioną przyczynę rozkładu pożycia.
Czytaj więcej >

Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

Rozstrzygając o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym, sąd rozwodowy może wydać rozstrzygnięcie, korzystając z szeregu możliwości. Pozostawienie władzy rodzicielskiej obydwojgu małżonkom – Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rozwiedzionym małżonkom. Nie jest to wiec reguła, a rozstrzygnięcie wynikające z dojścia sądu do przekonania, że istnieją realne szanse współdziałania rodziców dla dobra dziecka. Aby mogło zapaść takie orzeczenie konieczne jest wystąpienie trzech przesłanek – istnienie zgodnego wniosku obydwojga rodziców w tym zakresie, przedstawienie sądowi porozumienia w zakresie współdziałania wychowawczego (plan wychowawczy), oraz uznanie przez sąd, że obydwoje rodzice działają w interesie dziecka i zgodnie z jego dobrem. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego, do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka – Jest to najczęstsze rozstrzygnięcie w sprawach
Czytaj więcej >

Eksmisja małżonka w wyroku rozwodowym

W wyroku orzekającym rozwód nakazanie eksmisji małżonka następuje tylko na podstawach wskazanych w treści art. 58 ? 2 krio. Zgodnie z treścią tego przepisu, w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swoim rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać w wyroku orzekającym rozwód jego eksmisję. Dzieje się tak jedynie wtedy, gdy o wydanie orzeczenia eksmisji zawnioskuje jeden z małżonków, gdyż Sąd nie działa w tym wypadku z urzędu. Zastosowanie tego przepisu ograniczone jest do rażąco nagannego zachowania małżonka (zakłócania spokoju, wywoływania awantur, posuwania się przez małżonka do rękoczynów, nadmiernego spożywania przez niego alkoholu). Postępowanie małżonka musi zostać uznane przez Sąd za szczególnie drastyczne. Przy orzeczeniu eksmisji nie ma znaczenia, jaki jest tytuł prawny przysługującego małżonkom lokalu. Małżonek w procesie rozwodowym może żądać więc orzeczenia eksmisji drugiego z małżonków w zasadzie z każdego wspólnie zajmowanego lo
Czytaj więcej >

Nierówne udziały małżonków przy podziale majątku dorobkowego

Przepisy prawa rodzinnego przewidują zasadę równych udziłów w majątku małżeńskim. Dzieje się tak pomimo tego, iż czasami jedno z małżonków bardziej przyczynia się do powstania majątku np. osiąga wyższe dochody. Równe udziały w majątku zostaną ustalone przez Sąd również wtedy, gdy jedno z małżonków nie pracuje, a zajmuje się prowadzeniem domu lub opieką nad dziećmi. Ważne przy tym jest ustalenie, że taki stan wynika z obopólnych ustaleń małżonków lub jest ze względu na okoliczności uzasadniony. Założenie równych udziaółw opiera się na więzach osobistych i gospodarczych pomiędzy małżonkami oraz obowiązku wzajemnej pomocy. U podstaw przepisu art. 42 ? 3 krio leży wiec założenie, że w małżeństwie prawidłowo funkcjonującym usprawiedliwione są równe udziały, nawet gdyby małżonkowie przyczynili się do jego powstania w różnym stopniu. Jak wynika jednak z treści art. 42 ? 2 krio, z ważnych powodów, każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziaółw w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnien
Czytaj więcej >

Kancelaria Adwokcka Magdalena Kramkowska-Rysiewicz

Tadeusza Kościuszki 7/5 Wrocław,
Phone: 71 343 07 95